Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Siby100
Hendrikstraat 100
3570 Alken

siby@siby100.be
0471639482

BE 0712 630 690

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Siby100, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Hendrikstraat 100, 3570 Alken, BTW BE 0712 630 690, (hierna ‘Siby100’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Siby100 moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Siby100 aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn binnen België.
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Siby100 niet. Siby100 is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Siby100 is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. Dit per mail naar hello@siby100.be of telefonisch 0471/639482.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Siby100. Siby100 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Siby100  is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

Als de Klant een item wil aankopen via de webshop, klikt de Klant in de shop hierop om het te selecteren, kies ook een maat of eventueel een kleur. Voeg het toe aan uw winkelmand. Als de Klant wil, kunnen er nog meer aankopen gebeuren, anders kan u uw aankopen afronden in de bestel-procedure.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via kredietkaart of bankkaart

Siby100 is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Je bestelling wordt gratis verzonden als je een aankoop doet van 90€ of meer.
Onder een aankoopbedrag van 90€ wordt er een kost bijgerekend van 5€.

Je kan je pakje in de fysieke winkel afhalen tijdens de openingsuren. Dit is uiteraard gratis. Kom je toch graag daarbuiten je pakketje ophalen, neem dan even contact met ons op. Dit kan per mail, SMS, telefoon.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Siby100. De artikelen worden geleverd op de plaats aangegeven door de klant voor bestelling.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Siby100 binnen de 24u na ontvangst van je pakket. Per mail of bericht en indien kan met foto.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Alle artikelen in de webshop zijn voorradig in de winkel. Zodra jij een bestelling plaatst, worden jouw artikelen onmiddellijk klaargelegd. Hou er wel rekening mee dat klanten in onze fysieke winkel voorrang krijgen.  Wanneer de artikelen die u bestelde, op hetzelfde moment in de winkel verkocht worden, krijgt de verkoop in de winkel voorrang. Wanneer de producten niet meer voorradig zijn, ontvangt u hierover een mail. Wij storten het door u betaalde bedrag dan zo spoedig mogelijk terug  of kijken indien gewenst of wij het artikel opnieuw kunnen bestellen bij de leverancier.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Siby100.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Siby100 te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Retour

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Siby100.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen met opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Siby100, Hendrikstraat 102, 3570 Alken, 0471639482 of hello@siby100.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het retourportaal (https://siby100.shipping-portal.com/rp/), maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan in het retourportaal de artikelen voor herroeping elektronisch invullen en opsturen. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Siby100 heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Siby100 of aan een door Siby100 aangewezen persoon. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Deze kosten worden in mindering gebracht van het terug te storten bedrag van de retourartikelen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Siby100 zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, het originele prijskaartje nog hebben, niet gedragen zijn en zonder schade of vuil zijn, of samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Siby100 de tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, min de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Siby100 de producten in goede staat heeft ontvangen. Bij verkoopovereenkomsten kan Siby100 dus wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Siby100 geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Siby100 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
Artikelen waarvan de barcode is verwijderd
Artikelen waarvan het etiket is verwijderd
Artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Siby100 en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Siby100.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Siby100 zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 24u na ontvangst ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiks- en was-instructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 weken volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Siby100 is bereikbaar via e-mail op hello@siby100.be of op het volgende adres Hendrikstraat 102, 3570 Alken. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Siby100 beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Siby100 zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Siby100 respecteert de GDPR-wetgeving van 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens/foto’s zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, terugroepacties.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Siby100, Hendrikstraat 100, 3570 Alken, of aan hello@siby100.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Siby100, Hendrikstraat 100, 3570 Alken of hello@siby100.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Siby100 heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Siby100 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Hello@siby100.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Wij gebruiken zowel First party cookies om de site zo optimaal mogelijk te laten functioneren als Third party cookies. Hiervoor geeft u toestemming op de website, met verwijzing naar de policy.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser . Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Siby100 om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Siby100. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Siby100 kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Enkel de rechtbank van Tongeren is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Artikel 17: Intellectueel eigendomsrecht

De volledige Siby100 illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Siby100 gebruikt worden.

Artikel 18: Beperkte aansprakelijkheid

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van deze website.